Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Identiteit van de ondernemer
Huse Interior
E-mail: info@huse-interior.com
KVK: 82452520
BTW: NL003682835B40

 

 

 

Artikel 1 Definities:

 • Huse Interior: Huse Interior gevestigd te Eindhoven en in de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 82452520. Het btw-nummer van Huse Interior is: NL003682835B40.
 • Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf welke middels de webshop van Huse Interior op www.huse-interior.com met Huse Interior een overeenkomst sluit.

Artikel 2 Algemeen:

 • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Huse Interior te sluiten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Huse Interior gedane aanbiedingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt door Huse Interior uitdrukke­lijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepa­lingen van kracht.
 • Huse Interior heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Huse Interior zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij Koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de algemene voorwaarden maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.
 • Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens Huse Interior binden Huse Interior slechts indien zij door Huse Interior worden bevestigd.

Artikel 3 Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van Huse Interior, zowel mondeling als schriftelijk – waaronder ook digitale aanbiedingen worden verstaan - zijn vrijblijvend en geldig gedurende de bij het aanbod gegeven termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn is het aanbod van Huse Interior geldig zo lang de voorraad strekt.
 • De inhoud van de aanbiedingen en andere van Huse Interior afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Huse Interior kan echter niet garanderen dat alle door Huse Interior op welke wijze dan ook verstrekte informatie juist en volledig is. Alle prijzen, beschikbaarheid en overige door Huse Interior verstrekte informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 • Bij handgemaakte producten in de Huse Interior collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten:

 • Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Koper het door Huse Interior gedane aanbod aanvaardt en Koper voldoet aan de door Huse Interior gestelde voorwaarden.
 • Indien Koper via elektronische weg het aanbod van Huse Interior aanvaardt, bijvoorbeeld via het bestelproces op de website van Huse Interior, bevestigt Huse Interior onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg door Huse Interior aan Koper is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van Koper in, tenzij Huse Interior binnen deze termijn al aan Koper meldt dat geen overeen­komst tot stand komt.

Artikel 5 Gegevens verstrekt door Koper:

 • Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Huse Interior aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Huse Interior worden verstrekt. Koper staat in voor de juistheid van de gegevens. Koper vrijwaart Huse Interior voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door Koper verstrekte gegevens.

Artikel 6 Uitvoering en levering:

 • Huse Interior zal, indien niet anders is overeengekomen, de bestelde zaken binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na datum totstandkoming overeenkomst aan Koper leveren. Zodra de te leveren zaken op het door Koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de zaken op Koper over.
 • Bij de levering van meubels geldt voorts nog het volgende. Voorwaarde voor levering van meubels in appartementen is dat – indien het appartement zich niet op de begane grond bevindt – er een lift in het appartement aanwezig dient te zijn die de meubels kan transporteren. Koper staat er tevens bij de koop van meubels voor in dat de meubels (althans het gekochte meubelstuk) de gewenste locatie zonder obstakels en extra inspanningen kunnen bereiken. Wanneer het meubelstuk onverhoopt niet past, er geen lift aanwezig is, dan wel er extra inspanningen noodzakelijk zijn neemt Huse Interior het meubelstuk retour. De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van Koper. 
 • Koper draagt er zorg voor dat bij de aflevering van meubels, althans een meubelstuk, de oprit voldoende is vrijgemaakt, er sprake is van voldoende doorgang in de looppaden of trappenhuizen en dat obstakels van de grond, de muur of het plafond zijn verwijderd.

 Artikel 7 Prijzen & bijkomende kosten:

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 • Indien er sprake is van bijkomende kosten – zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten, plaatsingskosten en kosten van rembours – worden deze door Huse Interior, voor zover mogelijk, vooraf aan Koper medegedeeld.
 • Huse Interior is gerechtigd de overeengekomen prijzen vóór de tot­standkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, alsmede vanaf drie maanden daarna (voor ­zover de nakoming van de overeen­komst nog niet is vol­tooid) te wijzigen. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen is Huse Interior te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Koper heeft in voornoemde gevallen het recht de overeenkomst (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te ontbinden.
 • Alle teksten en prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. 

Artikel 8 Betaling:

 • Koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen op de tussen hem en Huse Interior overeengekomen wijze. Indien de overeenkomst middels het bestelproces op de website tot stand komt, kan Koper aan zijn betalingsverplichting voldoen middels één van de in het bestelproces op de website van Huse Interior opgenomen wijzen. Sommige betaalwijzen vereisen betaling vooraf terwijl andere betaalwijzen betaling achteraf vereisen. Koper dient in ieder geval, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na datum totstandkoming overeenkomst aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
 • Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente ver­schuldigd, per maand of gedeelte daarvan.
 • De buitengerechtelijke incassokosten, verbon­den aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor re­kening van Koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien Koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 14 dagen door Huse Interior tot betaling is aangemaand. 

Artikel 9 Herroepingsrecht:

 • Koper heeft het recht de met Huse Interior gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken. 
 • De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn gaat in op de dag na de dag waarop Koper – of een door de 3.
 • Koper aangewezen derde - de bestelde zaken heeft ontvangen Koper oefent het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van 14 dagen het ingevulde retourprotocol af te gaan, dat te vinden is op de website van Huse Interior. Indien Koper op elektronische wijze de verklaring tot ontbinding uitbrengt, dan wordt de ontvangst van deze verklaring onverwijld bevestigd. 
 • Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 genoemde verklaring, dient Koper de bestelde zaak/de zaken aan Huse Interior te retourneren. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak/zaken
 • Huse Interior vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding de betalingen die zij in dat kader van Koper heeft ontvangen.  De kosten zullen worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat Huse Interior ze van Koper heeft ontvangen. De verplichting tot terugbetaling bestaat pas indien Huse Interior de geretourneerde zaken van Koper heeft ontvangen.  
 • Koper is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de bestelde zaak/de zaken die het gevolg zijn van het onzorgvuldig omgaan met de bestelde zaak/de zaken en de verpakking in de periode voorafgaand aan het uitoefenen van het herroepingsrecht.
 • Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens de specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Artikel 10 Overmacht:

 • Indien de toeleverancier(s) van Huse Interior, door welke oorzaak ook, in gebreke blijven met leveren, dan wel niet tijdig of niet deugdelijk leveren, geldt dit ten aanzien van Koper voor Huse Interior als overmacht vanaf de uiterste leverdatum. Als overmacht heeft eveneens te gelden: ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, juridische restricties, staking, overheidsmaatrege­len, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machi­nes, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht. De verplichtingen van Koper worden, wanneer Huse Interior zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroept, tevens opgeschort.
 • Indien de overmachtssituatie één maand of langer heeft geduurd, heeft Koper het recht de overeenkomst met Huse Interior voor het gedeelte dat nog niet door Huse Interior is nagekomen te ontbinden.

 Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud:

 1. Huse Interior behoudt zich het eigendom van de aan Koper geleverde zaken voor. Het eigendom van de goederen gaat pas op Koper over op het moment dat Koper alle aan Huse Interior verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.

Artikel 12 Garantie:

 • De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzenden van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkend.
 • De garantie geldt niet indien:
 1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of verpakking behandeld zijn.
 3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van de voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen
 4. Koper kan verder geen aanspraak maken op gebruikersgarantie. Indien het product niet meer deugdelijk wordt bevonden door middel van gebruik van de koper, gelden de garantievoorwaarden niet voor de koper.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid:

 • De aansprakelijkheidsbepaling van dit artikel geldt alleen voor Koper indien Koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  
 • De totale aansprakelijkheid van Huse Interior wegens verwijtbare niet nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan 500 (vijfhonderd) euro. 
 • Het in lid 2 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.
 • Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten indien Koper de schade niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen) na het ontstaan van de schade bij Huse Interior heeft gemeld.  

Artikel 14 Persoonsgegevens:

 • Huse Interior zal persoonsgegevens van Koper zorgvuldig – overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens – verwerken. De overdracht van gevoelige betaalgegevens (bank- en/of creditcardgegevens) vindt versleuteld plaats.